Viditelné hříchy katolické církve

1. Modlářství, modloslužba

Modlářství – modloslužba je velký hřích katolické církve. Pokud si člověk vytváří modly a klaní se jim, např. papeži, Panně Marii, různým svatým, tak to je hřích! Bible o tomto mluví jasně, a hned na několika místech:

Exodus 20,4-6: Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.

Exodus 34,14: Nesmíte se klanět jinému Bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.

Lukáš 4,7-8: Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.

Matouš 4,9-10:  To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“ „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.

Zjevení 19,10: Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.

Proč si Vatykán udělal vlastní desatero? Nevím, ale takto to může vyznívat, že Vatikán je moloch.

2. Prohlášení za blahoslaveného (beatifikace)

Beatifikace znamená v katolické církvy akt, kdy je člověk prohlášen za blahoslaveného. Dalším krokem je, že tento člověk je prohlášen za svatého. Za blahoslaveného, byl Benediktem XVI., prohlášen zesnulý papež Jan Pavel II. (1920–2005). Beatifikace se konala 1. května 2011 ve Vatikánu. Ve Vatikánu byl i arcibiskup Dominik Duka a Jan Graubner.

Beatifikace = zcestný akt, protože blahoslaveni můžeme být všichni, i ten největší chudák:

Lukáš 11,27-28: Když toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu: „Blaze té, která tě zrodila a odkojila!“ Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“

Je velice zcestné, myslet si, že blahoslavení Panny Marie je cesta ke spasení. Jediná a možná cesta ke spáse, je víra v Ježíše Krista! Víra v to, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy – hříchy lidí, že vstal z mrtvých a byl vskříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Bible o spasení:

Římanům 10,9: Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Jan 14,6: Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
2. Timoteovi 3,15: Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.

Skutky 16,29-31: Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: „Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?“ Oni mu řekli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“

Skutky 4,11-12: Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“

3. Zneužívání dětí

V katolické církvy často dochází ke zneužívání dětí – pedofilie, homosexualita… To je nepopiratelné. V minulosti bylo mnoho sexuálních skandálů katolických duchovních. Zde jde ale o selhání jedniců. Ovšem zde je dobré říct, že za tím často stojí nařízený celibát. Katolický duchovní může mít manželku a potomky, to není nic proti Bohu. Celibát by měl být dobrovolný, ne nařízený! Nařízený celibát ničí dobré Boží služebníky, je to prostor pro satana. Nařízený celibát si nevymyslel Bůh, ale člověk!

Změní tyto tři body někdy někdo?

Katolická církev

Související články:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *