Co je po smrti? Existuje peklo?

Co je po smrti?

Ať se nám to líbí nebo ne, tak na každého člověka čeká pozemská smrt. Pohodlně se posaďte a položte si otázku: Myslíte si snad, že smrt je už konec, že po smrti už nic není? Je to těžko uvěřitelné, že po smrti už nic není, že? I když si to chce člověk hodně představit, tak to dost dobře nejde. Co pro drtivou většinu lidí znamená slovo smrt? Smrt znamená po většinu u lidí NEZNÁMO… Hodně lidí prostě neví, co bude po smrti.

Podívejme se na zarytého komunistu a ateistu Gustáva Husáka (prezidenta ČSSR), který si nechal krátce před svou smrtí zavolat kněze, kerému se vyzpovídal ze svých hříchů. Ano, teprve tehdy, až si člověk sáhne na smrt, nebo když mu je smrt blízko, potom si teprve vzpomene na Boha. Jak smutné 🙁

Co hovoří Bile o smrti člověka:

 • Kazatel 9,5-6 – „Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
 • Job 7,9 – „Jako míjejí mraky a ztrácí se, kdo klesne do hrobu, ten více nevyjde.“
 • Židům 9,27 – „Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud.“

Podívejme se na příběhy čtyř lidí, kteří prošli klinickou smrtí:

Nahlásit nefunkční video

Co je to peklo?

Mnozí lidé nevěří, že peklo (ohnivé jezero) existuje, ignorují ho. Někteří mají možná z pekla dokonce srandu. Peklo je smrt, říše mrtvých a odplata za hřích! Z pekla není návratu!

Co hovoří Bible o pekle:

 • Matouš 10,28 – „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.“
 • Lukáš 12,4-5 – „Vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se Toho, který když zabije, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se bojte.“
 • Matouš 13, 49-50 – „Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
 • Matouš 5,29-30 – „Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.“
 • Matouš 13,40-42 – „Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.“

Co je ale přesně peklo? Bill Wiese tvrdí, že se na 23 minut ocitl v pekle. Peklo popisuje takto:

 • v pekle není žádný život,
 • je to svět bez života a Boží přítomnosti,
 • je tam smrt a utrpení,
 • nesnesitelné horko,
 • není tam žádná voda,
 • provádí se tam nelidské a kruté mučení hříšníků,
 • není tam žádná naděj na vysvobození,
 • biliony křičících, prosících a potupených hříšníků,
 • Bůh nenávidí peklo, ale vidí do něj…

Podívejme se na zajímavé svědectví Billa Wiese, který zažil ve svém životě hrůzný zážizek, který se odehrál 23. listopadu 1998, v pekle byl 23 minut…

Bill Wiese – 23 minut v pekle

Nahlásit nefunkční video

Nahlásit nefunkční video

Otevřeně řečeno, vidím Wiesovo vidění jako zcestné. Čtěte dále…

Co je tedy po smrti? Buďto život u Boha nebo smrt – peklo. Existuje peklo? Peklo je pláč a skřípění zubů, říká Bible. Peklo je říše mrtvých a odplata za hřích. Z pekla není návratu!

Možná si myslíte, že zde by mohl být konec článku, ale ne… odpovězme na zásadní otázku…

Existuje peklo?

Smrt dead

Peklo není, peklo teprve bude. Těla hříšníků budou vhozeni do hořícího jezera (nebo  budou roztaveni tady na zemi) až po soudu, ne po jejich pozemské smrti, jak se mnoho lidí domnívá. Vycházím z Bible:

 • Jan 5,28 – „Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.“
 • 1. Tesalonickým 4,16 – „Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.“

Takže nejdříve musí být soud, než se dotyčný hříšník dostane do pekla… Bůh potrestá jen ty, kteří budou spravedlivě odsouzeni. Bible říká:

 • 2. Petrova 2,9 – „Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu.“

Bůh nechá všechny hříšníky zlikvidovat, takže nebudou navždy hořet, jak se také mnoho lidí domnívá. Bible:

 • Matouš 10,28 – „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.“

Nastane den, kdy všichni hříšníci budou tvrdě pykat za svoje hříchy, ale nejprve musí nastat druhý příchod Ježíše, až poté zmíněný soud. Veřte, že Boha netěší hřích. Netěšího Ho, že jednou bude likvidovat hříšníky, vždyť On je moc miluje. V minulosti se náš Otec vypořádal s hříšníky v městech Sodoma a Gomora.

Kde jsou mrtví po své smrti?

Těla i duše jsou v zemi a čekají na vzkříšení (návrat Ježíše). Jen Duch svatý se vrací k Otci…

  • Kazatel 12,7 – „než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval.“
  • Kazatel 9,10 –  „Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil – vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění!“
  • Daniel 12,2 – „Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu.“

Lidské tělo půjde do ohně

Je to lidské tělo, co jde do ohně…

 • Matouš 5,29 – „Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.“

Kde bude peklo?

Celá planeta bude zničena, peklo bude pravděpodobně přímo na Zemi. Bible:

 • 2. Petrova 3,10 – „Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.“
 • 2. Petrova 3,12 – „kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem.“
 •  2. Petr 3,7 – „Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.“

Ale co ďábel?

Ďábel nebude navždy, nebudete to šéf pekla, peklo nebude věčné! Ďábel bude uvržen do ohnivého jezera zde na zemi a bude spálen na popel, stejně jako bezbožní lidé. Bible:

 • Zjevení 20,10  – „Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“

Bůh je láska. Bůh miluje všechny lidi, i ty největší hříšníky, nenechal by je navždy nechat trýznit a mučit, protože by byl horší, něž sám ďábel.

Bude nová země pro vyvolené!

Zeměkolule

Bůh vytvoří novou zemi (pravděpodobně přetavením z této), kterou budou obývat lidi spjatí s Bohem (skuteční křesťané), kteří budou mít život věčný. Bilbe:

 • Matouš 5,5 – „Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.“
 • 2. Petrova 3,13 – „Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.“
 • Zjevení 21, 1-4 – „A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“
 • 2. Petr 3,13 – „my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“

Přečtěte si článek Existuje peklo? Jaká je pravda o pekle?

Děkuji za pozornost. Zde jsem uvedl vlastní výklad Bible. Raději si ještě vše ověřte v Bibli a ptejte se Otce!

13 komentářů u “Co je po smrti? Existuje peklo?

 1. 🙄 lidi, lidi co blbnete , nečetli jste bibli? žádný peklo není, to jsou bláboly nemocných lidí, možná schizofreniků, nebo kuřáků trávy,-nebo někoho kdo holduje satanismu, zkoumejte a nenechte se manipulovat! 😐 😉

 2. K tomu, ze peklo teprve bude.
  Zjeveni 6:10 – Svati jsou nebi, ale nemaji jeste fyzicka tela (vzkriseni)
  Lukas 16 – O bohaci a Lazarovi, jasne jeden jde do pekla a druhy do nebo. Bez vzkriseni.
  Duse nekam jit musi, nebude se zdrzovat u rozpadliho tela a cekat.
  2 Korintskym 5: 8 „S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána“
  Az cely pribeh bude u konce, pak i ti z pekla (misto kde neni Buh) budou vhozeni do vecneho ohne (po vzkriseni, tzn ve svem telu) kde bude utrpeni bez konce.

 3. V Bibli je zmínka o Pekle. Jestli tomu nevěříte, tak si přečtěte kapitolu z evangelia Matoušova, kde je napsáno toto: Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.

 4. Thorn:

  V Bibli je o pekle zmínka na mnoha místech, viz. článek. Jen si myslím, že peklo teprve bude:

  Jan 5,28 – Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.
  1. Tesalonickým 4,16 – Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.

 5. Já tomu věřím. Bůh existuje i Pán Ježíš není to pohádka Proč si myslíte že křesťanství po takové době ještě nezaniklo a že lidé pořád věří ? Nejsme žádní fanatici jak si mnoho lidí myslí. Je snad lepší konat dobro než zlo ne ?

 6. když jsem četl bibli pochopil jsem toto
  po 2 přichodu pána ježíše mrtví v stanou k soudu jedni ke spáse z krze něj a druží k odsouzení odplatou hřichu je smrt smrt je jak spánek beze snů nevíte nic žadná mišlenka něco jako by jste se ani nenarodili usnete a nic nevíte nevnímáte druhá smrt je věcný spánek bez probuzení proč mi stvořitel trestal někoho věčním utrpením to odporuje celé bibli je v bibli psáno ted nevim kde odplatou hřichu je smrt spása je možna jen zkrze ježíše není
  psáno že hned po smrti člověka jdete tam nebo tam napřed první smrt poto po příchodu vzkříšení ty lidé co ještě po 2 příchodem budou žít budou proměneni a souseni bud ke smrti nebo k životu a ještě jedna věc ode mne mestl martin období +- 550 až 1800 našeho letopočtu katolická církev zakázala bibli a hrozila lidem smrtí kdo bi jí vlastnili číst bibli mohli jen kněží kouknete se do dějin a poznáte pravdu jeden den u pána je jak tisíc let obluda z moře nevim estli deset hlav nebo sedum rohů vládla 42 měsíců to je +- 1300 dnů 1300 let proč zakázali bibli lidem snažili se je snad oddálit od pravdy a zničit je dřiv ti vládci církve byli snad antikristi nevim jak je to s katolickou církví v této době a války křizáčký výpravy a tohle to zahubili víc lidí než 1 a 2 světová je psáno nesudte aby jste nebyly souzeni

 7. Mě se ve 12 letech z jevyla panna Marie s Ježíškem bylo to přesně na vánoce a o nový rok se mi zjevyl Ježíš přesně o 6 dní později řekl my jsou boží hody boží den strašně sem se vylekala rozsvítila sem lampičku a on zmyzel byla jsem v šoku žádný sen to nebyl ale vím že to byla nádhera celí pokoj byl obklopený nádherným světlem opravdu Ježíš existuje ten kdo to nezažil nikdy nepochopí od té doby co jsem měla marianské zjevení se my dejou zvláštní věci asi sem to dostala darem Ale neumím se v tom zdokonalovat a proto to využívám jen k vlastním potřebám dokážu mluvyt se zemrelimy dokážu astrální cestovat je to nádhera mám vize které se stanou skutečností a SOU i jiné věci a sem za tento dar ráda který jsem od Ježíše dostala opravdu věřte já už věřím taky po tom co jsem na vlastní oči zažila

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *