Existuje Bůh? Křesťanství, víra, náboženství

Většina lidí věří, že existuje nějaká vyšší moc či síla, to jednoznačně plyne z průzkumů veřejného mínění. Část těchto lidí věří v existenci Boha. Tolik statistiky. V tomto článku chci psát pouze o Bohu.

Existuje Bůh?

Určitě si každý alespoň jednou v životě kladl otázku – existuje Bůh? Odpověď je jasná – ANO existuje. Lidé chtějí často hmatatelný a jasný důkaz o existenci Boha, takový důkaz však není, protože Bůh to chce přesně takto. Lidé, kteří nevěří v existenci Boha mají často tyto argumenty: kdyby Bůh existoval, tak by nikdy nepřipustil to všechno zlo, které se děje dnes a denně, nepřipustil by to násilí, vraždy, znásilňování dětí, přírodní katastrofy…  Tolik popírači Boha. Na tento argument je velice jednoduchá a pravdivá odpověď: Bůh vždy nechá člověka ve všem rozhodnout – rozhodnutí je vždy na člověku, Bůh chce, aby ho člověk miloval a ptal se ho – jak má konat. Pokud se člověk např. rozhodne, že někoho zabije, tak mu v tom Bůh nebrání, je to plně na rozhodnutí a odpovědnosti člověka, člověk přeci ví, že to není správné, že je to hřích. To znamená, že za zmínění zlo, které se děje dnes a denně je plně odpovědný pouze člověk. Boha do toho netahejme, neobvyňujme ho. Bůh lidi pozoruje, nic jim nevnucuje a čeká na své příznivce. Svět je jedno velké divadlo…

Před Bohem je potřeba mít respekt (v žádném případě ne strach, obavu), za každý hřích přichází trest, takže pokud hřešíte (což je prostor pro satana), tak MŮŽETE být Bohem potrestáni, např. v podobě nemoci (nebo jinak…). Bůh nemusí potrestat osobně přímo hříšného člověka, trestat může např. jeho děti, příbuzné, celá pokolení. Osobně jsem přesvědčen, že rakovina je nemoc z hříchu, resp. MŮŽE to být nemoc z hříchu. Znovu připomínám, že ten hřích nemusel vykonat tento nemocný člověk (tímto je ozřejmeno, proč mají rakovinu nevinní lidé, např. děti). Rozhodně si to však nevykládejte tak, že každá nemoc pochází od Boha – že je to trest od Boha, tak to rozhodně být nemusí (ale může). Proto se ptejte Boha, mějte vztah s Bohem. Nemoc může být např. i zkoužka od Boha, Bůh má přeci s každým člověkem svůj záměr. Všechno současné zlo nemusí být pouze dílem současných lidí, může to být trest, trest za který mohou být odpovědny všechny předchozí generaci včetně prvních lidí – Adama a Evy.

Mnoho lidí říká, že nevěří v Boha, nicméně se k němu často obracejí, zejména když jsou v zoufalé životní situaci, např. mají smrtelnou nemoc. Část těchto lidí se obrací k Bohu, což je správná cesta. Bůh je tomu rád, avšak berou tak, že je to jejich poslední možnost a chybí jim víra – víra v Boha a uzdravení. Každý člověk má možnost očistit se od hříchů – vyznat hříchy Bohu se záměrem nápravy. Bůh odpustí všechny možné hříchy – krádež, vraždu, smilstvo…  Bůh ví, že člověk je hříšný a odpustí, Bůh miluje člověka. Vyznat hřích, modlit se nemusíte v kostele, to můžete udělat kde chcete, třeba doma v pokoji.

Kdo je Bůh? Jaký je?

Bůh je vyšší moc, na kterou si nemůžeme sáhnout, Bůh je všemocný a laskavý, Bůh je pravda a láska, dává nám jistotu. Bůh stvořil vesmír a člověka. Boha si lze představit, jako hodného a milujícího. Bůh miluje všechny lidi, miluje i velké hříšníky – zloděje, smilníky, vrahy a násilníky, nezříká se jich. Nikde není psáno, že hříšník automaticky skončí v pekle či bude jinak potrestán. Pokud se hřích vyzná, tak Bůh odpustí a již nikdy nepřipomíná. Člověk, který celý život hřeší a těsně před smrtí vyzná všechny hříchy, tak v pekle rozhodně neskončí. Jiná situace je u sebevrahů, sebevražda je smrtelný hřích. Takže lze na 100% říct, že např. Karel Svoboda není v nebi, a už vůbec ne v tom hudebním, jak často slýchávám v televizi. Za sebevraždu (smrtelný hřích) se považuje také eutanázie.

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus – Ježíš Nazaretský je syn Josefova z Nazareta a matky Panny Marie, byl počat z Ducha svatého. Ježíš se narodil se v Betlémě, Judsku roku 6 před Kristem. Skoro celý život žil Ježíš v Nazaretě. Ježíš byl člověk, zbožný muž a prorok, uzdravoval nemocné. V křesťanství je považován za Božího syna, Mesiáše, Spasitele. Ježíš Kristus byl v pozemském životě osouzen k trestu smrti – byl zabit (ukřižován v Jeruzalémě), po třech dnech však vstal z mrtvých – byl vzkříšen a vystoupil na nebesa. Vzkříšený Ježíš se zjevil Petrovi. Od Ježíšova narození je datován současný kalendář – pokud chce někdo nějaký důkaz, tak tady ho má.

Ježíš Kristus - Ježíš Nazaretský

Desatero přikázání Božích
 1. Já jsem Hospodin Bůh tvůj, nebudeš míti jiných bohů přede mnou !
 2. Nevezmeš jméno Boží nadarmo – nebudeš zneužívat mého jména!
 3. Pomni abys den sváteční světil – budeš zachovávat den odpočinku!
 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho žil a dobře se ti vedlo na zemi !
 5. Nezabiješ !
 6. Nepokradeš !
 7. Nesesmilníš – nebudeš cizoložit!
 8. Nepromluvíš křivě proti bližnímu svému !
 9. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního!
 10. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého !
Sedm smrtelných hříchů po drobnohledem
 1. Obžerství – tento hřích lze specifikovat asi takto: člověk by se měl najíst do sytosti, avšak nepřejídat se.
 2. Lakota – lakota se mnohdy prolíná s chamtivostí, závistí, často také s krádeží. Lakomý člověk je vlastně chudák, který hamouní majetek ve svůj vlastní prospěch, a to za každou cenu, za cenu svého zničeného zdraví, smrti atp.  Takový člověk se zpravidla časem potrestá sám.
 3. Lenost – líný člověk nemá rád práci a další činnosti.
 4. Smilstvo – smilstvo je sex mimo manželství.
 5. Pýcha – „pýcha předchází pád“, takové je jedno přísloví. Toto přísloví je celé pravdivé. Podívejte se na své okolí – namyšlení lidé se nemají dobře, pokud si myslíte, že ano, tak to je pouze zdánlivé. Pyšný člověk má často poruchu osobnosti a je nešťastný sám ze sebe.
 6. Závist – závidět jinému člověku je hrozná věc, takový člověk je často velice zlý na své okolí. Je nešťastný sám ze sebe. Člověk, který chce získat určitou věc, tak ten často páchá další hříchy např. hvěv.
 7. Hvěv – jinak také naštvanost, vztek, zlost. Má se odpouštět. Bůh to také tak dělá, proto to požaduje i od člověka. Hněv na někoho je emoce, která může mít závažné důsledky, v některých případech může hněv vyvrcholit až agresí.
Satan – Ďábel

V křesťanském světě je největším zlem Satan – Ďábel. Satan je největší lhář (našeptává člověku samé lži), který hodně škodí lidem, chce jejich smrt. Je chyba, že lidi si představují Satana v podobě ohavy, jak ho známe z hororových filmů. Satan má mnoho podob, zpravidla není vůbec ošklivý, ba naopak, Satan často bývá moc krásný a tím je právě velice nebezpečný. Mnoho lidí také tvrdí, že ti hodní lidé umírají brzy, a naopak ti zlý se dožívají vysokého věku. Ano, skutečně to tak někdy bývá, to může způsobovat i Satan, který si zlé lidi záměrně udržuje. Satan je ten, který nesutále nutí – pokouší člověka k hříchu, je to on, kdo tvrdí – našeptává člověku, že koná správně, opak je však pravdou. Satan je cesta do záhudy – do pekla, cesta smrti.

Všechny církve nejsou v souladu s Bohem a Biblí

Katolická církev je velký hříšník! Proč? Neřídí se biblí a to je velký hřích. Uvedu několik příkladů:

 • Modlářství, více ve článku Uctívání a klanění se k Panně Marii se Bohu příčí, je to modloslužba!
 • Prohlášení za blahoslaveného (beatifikace). Nesmyslný akt, protože každý člověk může být blahoslavený. Více ve článku Viditelné hříchy katolické církve
 • Katolíci někdy produkují nesnášenlivost vůči určité skupině lidí, viz. např. homosexuálové. Bůh nezná nesnášenlivost. Homosexualita je špatná, je ale nepřípustné homosexuály nesnášet, vždyť i Bůh je miluje. Modleme se za ně…
 • Katolická církev často chválí sama sebe, což je zcela nepřijatelné.
 • Katolická církev a sex – její postoj ohledně sexu je těžkým hříchem, jejich nesmyslný nařízený celibát spíše škodí. V manželském svazku může muž souložit se svou ženou, mohou mít děti, to je zcela v pořádku a plně v souladu s Biblí. Vezměte si jen ty znásilněné děti katolickým kněžím, už v tomto je vidět, že celibát je špatná cesta, cesta hříchu.
 • Někdy katolická církev dává pocity viny věřícím za své hříchy – Bůh je přeci tak milostivý, odpustí a již nikdy nepřipomíná.

Vzhledem k výše uvedenému, katolickou církev nedoporučuji.

Svědkové Jehovovi (Jehovisti) je křesťanské společenství Z USA, New Yorku, které má miliony členů po celém světě. Jedná se „křesťanské společenství“, které má sektářské prvky, což potvrzují i odborníci přes sekty, obdobně jako Amway. Jehovisté mají a používají svůj vlastní překlad Bible, tento svůj překlad propagují letáky – Strážná věž, Probuďte se! Svědkové Jehovovi odmítají krevní transfúze, což je také velký nesmyl. Dále neslaví žádné křesťanské svátky včetně vánoc. Svědkové Jehovovi = sekta, nedoporučuji!

Související články:

79 komentářů u “Existuje Bůh? Křesťanství, víra, náboženství

 1. Bestmen: Nene, nikoho nemůžeme zatracovat, každý by měl dostat možnost poznat Ježíše…
  K těm mikropotratům – četla jsem, že se prý běžně stává že žena potratí aniž by o tom věděla. Ale nevím jestli se to stává skutečně tak „běžně“ jak to z toho článku vyznělo a spíš si myslím že to nebude nic přirozeného… Dnes jsem zase prozměnu četla, jakým způsobem skutečně funguje antikoncepce a zvedá se mi z toho žaludek. Je to něco odporného. Všichni odsuzují matky které odhodily své narozené dítě do popelnice, ale už i potrat nebo antikoncepce je vlastně taková „legální popelnice“. Ale tohle je prý v pořádku. Jak tady psal Michal, je to v rozporu s desaterem, je to prostě vražda. Někdo tvrdí že do 12. týdne těhotenství se ještě nedá mluvit o lidském plodu, ale stačí se podívat na stránky prolife.cz, kde jsou fotografie miminek po umělém potratu – už v 7-mi týdnech to má ručičky a nožičky, je to něco neuvěřitelného jak tohle může někdo udělat. A při použití antikoncepce prý dochází k potratu až 5-ti denního embrya – hrůza! Možná z toho, co jsem tady psala minule, vyznělo, že s antikoncepcí souhlasím, ale není to tak.
  Že se stává vyjímečně že žena po vysazení antikoncepce nemůže otěhotnět? No, z toho co slýchám od kamarádek a všude kolem, bych to nenazvala „vyjímečně“. Kondomy proti Bohu asi nejsou, nedochází k žádnému potratu. Ale dá se to dělat i jinak – třeba počítání plodných a neplodných dní nebo přímo symptotermální metoda. My s manželem třeba počítáme ty plodné a neplodné dny a zatím se nám „neplánovaně“ narodilo jen jedno dítě 😆

 2. Boží zákon (Ex 20,2-17) Církev nemá právo si jen tak měnit Bibli

  1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; …..Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
  2.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. …..
  3.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
  4.Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. (nedělní den ustanovil císař Konstantin 7. března v roce 321 – sedmý den sobota je památka na stvoření nemůže se jen tak měnit)
  5.Cti svého otce i matku….
  6.Nezabiješ.
  7.Nesesmilníš.
  8.Nepokradeš.
  9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
  10.Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ……

  Ježíš řekl – Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona,……
  Nikde v Písmu není jediný verš, který by poukazoval na svěcení neděle. Ježíš i jeho učedníci zachovávali pravý den odpočinku – sobotu.

  1. Drahá Alice. Předem Vás zdravím a také přeji jen to moudré myšlení.!

   Přemýšlela jste někdy o tom, proč lidé kdysi nahrádily starý zákon, za tan nový.?! S tím také Sedum Smrtelných Hříchů, za těch 10 zákonů v Desateru.?!
   Byt sice ja znám, na tyto otázky odpovědi. Ale si také dobře uvědomují toho, že pokud nechci být souzen, tak také nesmím nikoho odsuzovat. Nebot sám jsem nedokonalým tvorem, který se v životě neustalé učí žít.!

   Odpustte mi, pokud jsem se Vás tímto nějak dotknul, ale tím chci jen helfnut.
   🙂
   Pravda o Bohu, Životě a tomu Všemu, je pouze jen jedna.! A logika v Bohabojném životě, mě k ní také přivedla. Není sice rychlá a příjemná, ale vede k živému Bohu celého života. Nikoho neodsuzuji za to, v co každý věří.! Jen mohu každého posoudit, co zde v životě (v tomto Božím díle) sám ze své svobodné vůle činí.! A neustále jen marně hledám, ty nějaké dobré podstatné věci, co člověk pro celý život sám učiníl. Přesto všechno lidmy nepohrdám. Jen jim stále nepřestávám věřit, že se k dobru mohou jednou změnit.

 3. Desatero uvedené v článku je změněné církví, ale v Bibli je psané jasně. A sobotní den který byl zachováván od stvoření světa – byl změněn r.321 císařem Konstantinem na neděli.
  Překlady Bible

  Bible Kralická Ex 20,8 Pomni na den sobotní, abys jej světil.

  Bible Ekumenická Ex20,8 Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.

  Bible 21.století Ex 20,8 Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.

  Navraťte se k Bibli a ne k tradici http://online.bible21.cz/

 4. Já prostě mezi lidi nesmím. Mám svůj svět, pak někam nehlédnu a všechno najednou padá a hroutí se. Někde jsem slyšel nebo možná četl, že křesťanská církev je jen jedna. Tady jsem se dozvěděl, že je jich více. Také jsem se zde dočetl, že fanatismus je špatný a já hlupák se mezitím stal fanatikem, myslel jsem si totiž, že to Bůh po mě chce. Co teď s tím mám dělat? Také jsem se dočetl, že Bůh si nepřeje být zobrazován. Tak to se už tedy prokázalo, že „turínské plátno“ je podvrh?

 5. -Ek-“ Tak to si můžeš říkat, jako ve filmu „Sedm statečných“, „ještě je to dobrý“. Jenže on každý jednou dopadne! 😆

 6. Co s tím dělat? Nenásledovat slepě špatné vůdce, ale studovat Bibli Boží slovo.
  online bible

  Bůh nechal zaznamenat důležité pravdy jasně – DESATERO a potom studovat život a učení Ježíše Krista. Ježíš řekl spoustu pravd, které církev popírá, hlavně že jedině skrze něho vejde člověk do království nebeského, ne přez žádného člověka i kdyby byl prohlášen za sebesvětějšího. Zde je kurz studia Bible podívejte se online bible

 7. Pokládám za velmi důležité vědět čemu věřím, co vyznávám. Kdo je Bůh mé víry a jaké má případné „požadavky“ vůči mé osobě. Jasno v těchto otázkách mě pak zařadí do pozice křesťana, muslima nebo třeba žida, případně dalších teistických verzi. Důraz na svěcení soboty a na desatero napovídá o věřícím člověku, že zřejmě ke křesťanství ještě plně nedospěl. Nebo se pletu? Pokud ano, tedy v čem?

 8. existuje od nekonečna do nekonečna – nejvíc to poznám,když jsem úplně v klidu,taky mohu probírat svůj vlastní život,kdy mi bylo opravdu těžko,říká se tomu,že jsem si sáhla až na dno,po čase to vše přejde skoro do ztracena a více vzpomínám na pškné a radostné zážitky. Myslím si,že myšlenka na Boha mě zklidnuje a pocit,že ho jednou uvidím,mě zž ted dělá nesmírně štastnou i s tím lidským trápením,které jednou pomine. Je třeba vnímat víc pozitivně. 🙂 😛 😆

 9. Ja jsem vztoupil do vtahu s bohem pred tydnem a trvalo mito 3 roky buh je neco co cloveku nikdo nezme neni spravne nekoho nutit do viry ale je spravne jit dobrou cestou a jedina vec zemne a zivot na zemi a lesy vody krajiny a vse nemohllo vzniknout treskem :)I will prain for everybody

 10. pokud se člověk např. rozhodne, že někoho zabije, tak mu v tom Bůh nebrání, je to plně na rozhodnutí a odpovědnosti člověka, člověk přeci ví, že to není zprávné, že je to hřích……co je to za blabol….. a co ten druhy co ho ten prvni zabije? to si jako vzdycky ty obeti prali byt zavrazdeny? chcete mi rict , ze buh necha udelat cloveka vzdy to pro co se rozhodne…. kde je tedy buh kdyz se rozhoduje obet ze chce zit?

 11. Marek Valenta: samozrejme, ze si obet nepreje bych zavrazdena – chce zit, nicmene je to rozhodnuti cloveka. Tedy pokud v tom neni jiny Bozi zamer, nebo pokud se za oba – jednoho zucastneneho nekdo modli. Starej znamej argument „kde je Buh kdyz…“ Znovu akcentuji – nesvadejme nic na Boha – to clovek!

 12. CHCI RADU OD HELENY NA EMAIL BERANKOVA.HE @SEZNAM CZ UVERILA JSEM PRED 9LETY V JEŽISE BYLA JSEM HORLIVA POSLEDNI ROK ZTRACIM ZAJEM HLAVNE CHODIT DO KOSTELA MAM VIRU CTU BIBLI MODLIM SE ALE VSE DOMA A DO KOSTELA ME NEBAVI CHODIT ODPOVEZTE DEKUJI

 13. BUH JE VSEMOHOUCY PLNI NASE PROSBY KDYŽ O TO ŽADAME S UPRIMNYM SRDCEM A VERIME ŽE JE BUH SPLNI ME UŽ MNOHOKRAT POMOHL A UTRPENI BIDA A NEMOCI TO JSOU ZKOUSKY OD BOHA ZDA VYTRVAME NEBO ZDA SE ODDAME SVETU A SATANU NESTESTI AKATASTROFY KTERE SE NYNI DEJI SE MUSI DIT TAK JE TO OD PANA PREDURČENO VERICI MUSI JEN VYDRŽET APAK DOJDOU ODMENY V NEBI PAN JE ZA DVERMI AJIŽ BRZY PRIJDE MELI BYCHOM VERIT A BYT PRIPRAVENI NA SETKANI S NIM A PRAVE V TEHLE TEŽKE DOBE SE RADOVAT S JEHO PRICHODU PROSIM ODEPISUJTE ME NA EMAIL BERANKOVA,HE@SEZNAM,CZ CHCI DISKUTOVAT O PANU AJEHO SLOVECH A SKUTCICH DEKUJI

 14. Betmene, tohle si půjčím (Tvá slova):

  Starej znamej argument „kde je Buh kdyz…“ Znovu akcentuji – nesvadejme nic na Boha – to clovek!

  A te´d to použijeme dál: NESVÁDĚJTE NIC NA AMWAY, TO ČLOVĚK ….

  Víš jak se říká lidem, kteří kážou vodu a pijí víno? 💡

 15. Ja v boha neverim…….pokud je tak vsemohouci nikdy by nestvoril clovekam kterej mu celou zemi jen nici……a pokud namitaj lidi ze jen trpime za hrichy tech „predku“ Adama a Evy, tak zas neni bux moc milosrdnej kdyz nas necha X let trpet kvuli jabku 😉

 16. A duvod proc lidi verej je ten, ze jinak by se zcvokli. Myslej si ze kdyz celej zivot sekaj dobrotu, nechaj ty svine at se po nich vozej, zijou skromne zatimco ostatni hrabou. Potom myslej ze je ceka zivot v raji. Bohuzel nic je neceka umrou a rozlozej se jako kazda bakterie, myš nebo had….v tomhle rozdily nejsou..jo btw jdou taky lvi do nebe kdyz celej zivot nezabijou? a ty normalni co lovej se budou smazit? 😐 nemysleme si o sobe mnoho, sme akorat inteligentni opice

 17. Já v boha nevěřím.
  Monoteistická náboženství jsou jen podvod, manipulace, fanatismus a zpátečnictví… at už se jedná o židy, křestany nebo muslimy.

  Bůh je mrtev! :mrgreen:

 18. bůh neexistuje, život mě naučil že mám věřit jen v to co vidim, viděl někdo z vás už boha ? ne! takže neni a to je závěr

 19. Bestmenovi:

  Je mi líto, ale měl by ses dobrovolně přihlásit do nějakého kláštera na převýchovu. Rozhodně bys však neměl vykládat svoje názory jako nějaká kázání.

  Nepromluvíš křivě proti bližnímu svému:
  Vyjádřuješ se tu proti celé katolické církvi a kážeš tu vlastní názory jako nějaký učitel národů. Dále jsi se tu dost nepříjemně vyjadřoval vůči Karlu Svobodovi. Rozsudek bys měl nechat na Bohu a ne neustále někoho odsuzovat vlastními úvahami.
  Pokud hovoříš, že nějaká církev odsuzovala nespravedlivě, neměl bys ty odsuzovat vůbec. Nech to na Bohu.

  Milovati budeš bližního svého jako sebe smého:
  Nepamatuji se, zda jsem od tebe přečetl vúbec nějakého dobrého slova. Stále zatím pouze kritika.

  Pýcha:
  Pokora ti neschází, to je vidět na celých stránkách CZBlog.cz.
  Stále povyšuješ vlastní názory nad ostatní a názory ostatních nebereš v úvahu. Tato vlastnost spolu s hněvem je vidět často, když odpovídáš na něčí příspěvky.

  Hněv:
  Tyto stránky hovoří za vše. Jediná zbraň kterou máš jsou neustálé boje proti nějakým nepřátelům. Jednou hovoříš proti banan.cz, jednou je to nějaký pan Hulán, pak Amway, dále odsuzuješ Karla Svobodu.

  Nejsem si jist, zda ty jsi věřící člověk. Zatím to vypadá, že kolem tebe jsou jen samí špatní lidé a jen ty jsi letadlo. Už jen ta narcistická přezdívka

 20. Víra je lepší než drogy, náš život je spojen s problémy které musíme neustále řešit, někomu pomáhá silná víra v to, že se stane zázrak a jiný zase spoléhá na drogy, které mu pomohou zapomenout na problémy.
  Pokud přijdete za lékařem, dá vám on uklidňující drogu a pokud byste šli za někým kdo má v sobě silnou víru, tak by on vám dal silnou víru v zázrak a tak byste mohli svoje problémy překonat bez použití drogy.
  Je zde ale mnoho těch co v sobě silnou víru v zázrak nemají a místo toho používají svaté knihy a náboženství, jde zde o ubohé amatéry, co si zde hrají na profesionály a na ty si musíte dát veliký pozor, protože oni by mohli vaši situaci zhoršit ještě více.
  Najít v dnešním materialistickém světě někoho kdo má v sobě silnou víru a dokáže vám dát dar víry, je velmi obtížné je to jako hledat jehlu v kupě sena.
  Díky Bohu se smát všemu mohu, tak to je že mi vše k smíchu je.
  Postavte se před zrcadlo a každou hodinu nahlas stokrát řeknete tuto větu desetkrát za den.
  Berete vše ve vás a okolo vás velmi vážně a myslíte si, že vše je velmi důležité, protože vás život tak naprogramoval, abyste vše brali velmi důsledně a vážně.
  Čím více bude ve vás víry, tím více budete vše spatřovat z nadhledu, dosud vše spatřujete z podhledu, protože myslíte, jako ten kdo žije v materialistickém očistci.
  Je věru těžké odhodit ze svého myšlení vše co vás zatěžuje a vznést se do nematerialistického ráje, kde je mnoho smíchu a radosti.
  Myslíte materialisticky a to je váš hlavní problém díky kterému konzumujete drogy a drogy s vámi jako s loutkou snadno manipulují a život vám v očistec proměňují.
  Jakmile začne dítě myslet materialisticky, končí jeho život v ráji a je nahrazen životem v materialistickém očistci, ve kterém se vše poměřuje materialisticky a ten kdo zde nic nemá je zde druhým k smíchu.
  Lékaři vnímají víru jenom jako placebo efekt, který je založen na tom, že věříte v to, že vám něco pomůže a tak polykáte léky, které nemají léčivé účinky, a víra vám skutečně pomáhá nemoc léčit.
  Jak ale vnímá silně věřící člověk lékaře, který se spoléhá na to, že léky učiní zázrak a nemocný se uzdraví?
  Věřící člověk vnímá lékaře jako řemeslníka, který se spoléhá na to, že porouchaný lidský stroj on pomocí toho co má a zná, opraví.
  Člověk z dálky může vypadat jako složitý živý stroj ale, pokud se podíváme na člověka z blízka, zjistíme, že to je veliké moře, ve kterém žije v symbióze nekonečné množství nejrůznějších živých systémů.
  Civilizace je materialistická a tím v lidech zabíjí víru a dává lidem místo ní drogy, čím více se vzdalujeme hmotně a duševně od civilizace, tím více se v nás posiluje víra a přestáváme být závislí na drogách.
  Čím čistější a dražší má člověk oblečení, tím více je on civilizovaný a tím více je i závislý na drogách, nahý kanibal drogy nepotřebuje, protože v něm silná víra v zázrak je.
  😎

 21. Mocní politici a podnikatelé znásilňují sobecky ekonomicky bezmocnou pracující lůzu a tak zde globální ekonomická krize je. Je vůbec možné tento zoufalý stav nějak zásadně změnit, nebo jsme si už na to zvykli, že voliči jsou volové, co musí politikům platit vysoké daně, aby si oni žili v ekonomickém ráji jako bohové? Problémem je zde byrokratický centralismus, kde v ekonomickém byrokratickém centru je nadbytek a na okraji je nedostatek, v současnosti jsou v tomto centru nadnárodní veliké organizace a na okraji je dělník, co pracuje za ubohou minimální mzdu. Napadá mě přirovnání hierarchie dat v počítači, kdy značka označující pevný disk je centrum pro data a většinou se označuje písmenem C, data jsou zde uložena na jakémsi kořenovém systému který se mnoho větví. Je pravdou, že hierarchie zlepšuje přehlednost, ale na druhou stranu brání systému v tom, aby se měnil podle situace. Vždy zde proti sobě stojí dva zájmy a většinou je jeden zájem nadřazen druhému zájmu, pokud je mezi zájmy rovnost, tak zde je většinou i snaha pomocí boje a soutěže rovnost rychle odstranit. Proč nám nevyhovuje rovnost, nad tím se musíme hlouběji zamyslet, protože je to zásadní existenční problém kolem kterého se vše v nás a okolo nás točí od vzniku civilizace! Rovnost znamená nejistotu, a pokud je zde nejistota, jsme pod velikým existenčním tlakem, který nás může snadno zlikvidovat! Jenže pokud odstraníme rovnost, tak se život ze systému vytratí a systém, který není živý, se zakrátko díky změnám, jež vyvolají chyby, zhroutí. Podívejme se na internet jako na systém, zde je mezi stránkami rovnost a tak je tento systém živý a nedojde zde ke zhroucení systému. Rovnost umožňuje to, že když nějaká stránka zanikne, tak je okamžitě nahrazena jinou stránkou, pokud by zde nebyla rovnost, tak by zde ani nedošlo k nahrazení stránky a byl by zde problém. Elita má vždy snahu rovnost násilím odstranit a vytvořit centrální byrokratický hierarchický mrtvý systém, kde v centru je ekonomický ráj a na okraji je ekonomické peklo. Co je to vlastně za lidi ta elita, že oni jsou tolik závislí na tom, aby měli pro sebe ekonomický ráj a je jim jedno že díky nim mnoho lidí bude žít v ekonomickém pekle z minimální mzdy. Pro tyto lidi se moc a bohatí stalo tvrdou drogou většinou už od dětství a nemohou bez této drogy existovat, oni v dětství ochutnali jak chutná moc a bohatství, následkem byla silná závislost. U těchto mocných lidí je většinou velmi silný pohlavní pud, který na ně mnoho tlačí a tak oni duševně znásilňují svoje okolí a dělají z druhých lidí svoje otroky, v tom se mnoho podobají kohoutům, co se mezi sebou klovají a tak zde jsou kohoutí zápasy, nedávno se politici fackovali, což jenom dokazuje to, co zde tvrdím, že elita to jsou jenom mocní a bohatí kohouti a pracující to jsou bezmocné a chudé slepice. Naštěstí se již blíží doba, kdy bude starý sobecký člověk, nahrazen zásadně novým altruistickým člověkem, který bude naklonovaný a místo mozku on bude mít optický počítač, napojený neustále na centrální systém s umělou inteligencí. Jakmile se tento náročný projekt konečně globálně realizuje, vstoupíme automaticky do vesmírné unie a bude zde vybudován logicky i vesmírný přístav.

 22. Některé věci z článku jsou demagogie a dezinterpretace. Například „Katolíci někdy produkují nesnášenlivost vůči určité skupině lidí, viz. např. homosexuálové.“. Není to pravda Katolická církev neodsuzuje člověka ani žádnou skupinu lidí. Církev odsuzuje pouze skutky jako je homosexuální chování. Katolík naopak respektuje každou individualitu a modlí se i za homosexuály, aby dokázali své chování ovládnout.

 23. jestli vira nekomu pomohla tak to je dobre,ale cely to krestansky monstrum bych zrusil .zadny penize zadny kosteli zadny majetky ,pomahat lidem kteri sou na tom spatne.uz dost svinstva na tom svete nadelali. 💡

 24. čenek: Křesťanství je vztah s Bohem, nemá to nic společného s církevními institucemi – lidmi, jak si mylně lidi myslí.

  Většina lidí má mylné představi o Bohu, doporučuji si nastudovat Bibli. Zjistíte, že jste měl mylné představy o Bohu a že lidé zkreslili Jeho obraz, což i mnohdy záměr.

 25. Jsem co jsem.
  Protože jste to chtěli vy,
  táto doba a ten Bůh života.

  Jsem jaký jsem.
  Neboť jste takový jací jste,
  i táhle doba či Bůh veškerého života.

  Ale mrtví v životě sem.
  Nebot životní pravdou jsem obdařen
  a přesto v lidské lži žít nucen sem.

  Já zde ožijí, až budu neživý.
  Proč lidé pro Boha život nežijí,
  když já pro Boha svobodně žijí.
  Nač lidé pro sebe sama žijí,
  když samy život zde nežijí.
  Vždyt žijí život se smrti,
  a né žít život ke smrti.
  !!!!!!!

  Jsem stejné hov..o jeko každéj,
  byt nesmrdím jako každéj.!
  Nebot.
  Nestydím se za své lidské hříchy,
  ale stydím se že nim jsem.

  Víte kdo opravdu jsem
  a kdo jste Vy.??!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *