Zkoušky k prokázání odborné způsobilosti pro profesní kvalifikace strážný, detektiv koncipient

Bezpečnostní agentury mohou mít problém! Pracujete jako strážný, detektiv? Potom musíte vykonat zkoušku profesní kvalifikace, jinak vás musí váš zaměstnavatel propustit!

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, vyhláška Ministerstva vnitra č.16/2009 Sb., zásadně zpřísňují podmínky vydávání, provozování koncesovaných živností Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů. Novela živnostenského zákona mj. nařizuje provozovatelům bezpečnostních agentur zajistit odbornou způsobilost svých zaměstnanců zkouškou profesní kvalifikace. Stejně jsou na tom  také majitelé bezpečnostních agentur provozující  koncesované živnosti „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“. I tito musejí vykonat zkoušku profesní kvalifikace, prokazují odbornou způsobilost, jinak jim bude jejich živnost zrušena živnostenským úřadem. Tyto zkoušky musejí majitelé bezpečnostních agentur vykonat (a předložit živnostenskému úřadu) nejpozději do 31.7.2012. Toto platí také pro zaměstnance bezpečnostních agentur, kteří musejí do tohoto data, doložit svou odbornou způsobilost svému zaměstnavateli, jinak je musí propustit nebo přeřadit na jinou práci mimo obor strážný, detektiv. Ke žkoužce detektiva je nutná maturita!

V České republice pracuje tisíce zaměstnanců v oboru strážný, detektiv. Půjdou všichni tito zaměstnanci dělat zkoušky profesní kvalifikace, prokazují odbornou způsobilost? Musejí!

Kód profesní kvalifikace strážný je 68-008-E.

Kód profesní kvalifikace detektiv koncipient je 68-009-M.

Otázky pro profesní kvalifikaci strážný a detektiv koncipient: http://www.mvcr.cz/clanek/pro-zadatele-o-udeleni-autorizace-a-pro-uchazece-o-vykonani-zkousky.aspx

▼▼▼▼▼

Vyhláška Ministerstva vnitra 16/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009 o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva Ministerstvo vnitra stanoví podle § 73a odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 274/2008 Sb.,
(dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a) podmínky pro získávání odborné způsobilosti
1. k provozování koncesované živnosti ostraha majetku a osob a koncesované živnosti služby soukromých detektivů,
2. zaměstnance podnikatele provozujícího koncesovanou živnost ostraha majetku a osob nebo koncesovanou živnost služby soukromých detektivů, fyzických osob, po nichž zákon vyžaduje osvědčení o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost,
b) způsob provádění zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné kvalifikace osoby vykonávající činnost ostraha majetku a osob nebo osoby vykonávající činnost služby soukromých detektivů (dále jen „zkouška“) a
c) obsahovou náplň zkoušky.
§ 2
Podmínky pro získávání odborné způsobilosti
Podmínkou pro získání odborné způsobilosti k
a) provozování koncesované živnosti ostraha majetku a osob nebo koncesované živnosti služby soukromých detektivů, nebo
b) výkonu činnosti ostraha majetku a osob nebo k výkonu činnosti služby soukromých detektivů, pro osobu uvedenou v § 1 písm. a) je složení zkoušky.
§ 3
Provádění zkoušky
(1) Zkoušku provádí autorizovaná osoba splňující podmínky podle jiného právního předpisu upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání1), která je zároveň akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona o zaměstnanosti2) (dále jen „autorizovaná osoba“).
(2) Na provádění zkoušky se použijí obdobně ustanovení jiného právního předpisu upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání1), není-li dále stanoveno jinak.
(3) Zkouška se skládá v českém jazyce před tříčlennou zkušební komisí.
(4) Členem zkušební komise nemůže být osoba, která je zaměstnancem, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu stejného podnikatele jako žadatel, ani podnikatel, který je zaměstnavatelem žadatele nebo pro kterého žadatel vykonává činnost ostraha majetku a osob nebo činnost služby soukromých detektivů.
§ 4
Přihláška ke zkoušce
(1) Přihláška ke zkoušce obsahuje tyto údaje žadatele:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození,
c) adresu místa pobytu,
d) činnost, pro jejíž provozování nebo výkon se vykonání
zkoušky žádá.
(2) Přihlášku ke zkoušce podává u autorizované osoby žadatel.
(3) S písemným souhlasem žadatele může přihlášku ke zkoušce podat i podnikatel provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob nebo koncesovanou živnost služby soukromých detektivů.
Strana 234 Sbírka zákonů č. 16 / 2009 Částka 6
1) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2005 Sb.
§ 5
Obsahová náplň zkoušky
Obsahová náplň zkoušky je stanovena v kvalifikačních a hodnotících standardech zpracovaných podle jiného právního předpisu1) uveřejněných v Národní soustavě kvalifikací
a) pro dílčí kvalifikaci strážný, jde-li o provozování živnosti nebo výkon činnosti ostraha majetku a osob, nebo
b) pro dílčí kvalifikaci detektiv koncipient, jde-li o provozování živnosti nebo výkon činnosti služby soukromých detektivů.
§ 6
Další náležitosti osvědčení o odborné kvalifikaci
(1) Žadateli, který u zkoušky prospěl, vydá autorizovaná osoba osvědčení o odborné kvalifikaci, které musí mimo údajů uvedených v jiném právním předpise3)
dále obsahovat tyto údaje:
a) evidenční číslo osvědčení,
b) název činnosti odpovídající předmětu podnikání,
pro který je osvědčení o odborné kvalifikaci vydáváno.
(2) Osvědčením o odborné kvalifikaci se pro účely této vyhlášky rozumí osvědčení o získání dílčí kvalifikace, které není starší 5 let, bylo vydáno autorizovanou osobou a splňuje náležitosti podle odstavce 1.
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r

156 komentářů u “Zkoušky k prokázání odborné způsobilosti pro profesní kvalifikace strážný, detektiv koncipient

  1. Pro zájemce z Ústeckého kraje – zkoušky profesní kvalifikace Strážný se konají každý měsíc v Teplicích – více na www. harval.cz Zkoušky strážný jsou s přípravou a tahák potřebovat nebudete 🙂

      1. Za zkoušky strážný v Teplicích jsem platil 1500 kč bylo to i s přípravným kurzem ke zkoušce strážný. Jinak ceny jsou od 1000,- kč do 1500,- kč . Zkuste zavolat 608120099 nebo se podívat na uvedených web harval.cz

  2. Taky jsem byl v Teplicích a zkoušky jsem absolvoval u společnosti Harval. Před zkouškami jsem byl kontaktován pánem z firmy. Dostal jsem heslo na On-line testy strážný a pak mi byly poslány materiály ke zkoušce. Zkoušky proběhly dobře. Přípravný kurz před zkouškami byl dobrý – probíraly se problematické okruhy ke zkoušce.

    1. Byl jsem tam taky a bylo to super. Je tam i kurz a to bylo bez chyby – žádná suchá teorie. Pěkně to vysvětlovali. Doporučuji zkoušky v Teplicích

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *