Exorcismus: Anneliese Michel

Pro mnohé to zní možná neuvěřitelně, ale ďábla stvořil Bůh. Ďábel je nazýván též jako satan. Ďábel měl zpočátku s Bohem dobrý vztah, ale později se vzbouřil proti Bohu, proto Bůh ďábla vyhnal z nebe. Pánem pekla je ďábel, jeho pomocníci jsou démoni. Bible říká, že Ježíš Kristus vyháněl démony z posedlých lidí. Ďábel je největší lhář a ten, kdo mu uvěří a koná dle jeho rad, tak hřeší a sám skončí v pekle. Tedy pokud si člověk včas neuvědomí, že ďábel je poražen, protože Ježíš zemřel na kříži.

Exorcismus znamená vymítání ďábla, démonů, zlých duchů… Exorcista je zpravidla kněz, ale není to úplným pravidlem. Nejznámnější případ exorcismu je případ mladé dívky Anneliese Michel, která v roce 1976 zemřela pod vlivem exorcismu…

Anneliese Michel

Anneliese Michel se narodila v roce 1952 a zemřela v roce 1976 v Německu. Zprvu to byla křehká dívenka z Německa, která se nijak nelišila od ostatních lidí. Byla to cílevědomá nadaná studentka, která pocházela z katolické rodiny (byla silně věřící). Nicméně poprvé v 15 letech měla dívka ve škole podivný záchvat, který líčila jakoby jí ovládala nějaká neznámá obrovká síla. Dle spolužáků (svědků) měla při záchvátu černé oči (jinak měla modré) a děsivé křeče. Po roce se tento stav opět opakoval, proto Anneliese navštívila lékaře a podrobila se neurologickému vyšetření. Vyšetření však neprokázalo žádné onemocnění, přesto si lékaři myslí, že se jedná o epilepsii, někteří lékaři si myslí, že Anneliese trpí psychotickou epilepsií (pacient trpí epilepsií i psychózou současně). Vzhledem k jejímu stavu byla dívka hospitalizována a časem došlo ke zlepšení jejího zdravotního stavu. Anneliese poté odmaturovala a přihlásila se na vysokou školu (chtěla se stát učitelkou), kde všechno opět začalo znovu. Navíc dívka začala slyšet (a celá její rodina) záhadné šramocení a divné zvuky po celém domě. Rodiče navštěvují jednoho lékaře za druhým, žádný z nich však dívce nedokáže pomoci. Ani antiepileptika (léky na epilepsii) nepomáhají. Při záchvatech cítila Anneliese spáleninu, která vycházela z jejího těla. Na vysoké škole se Anneliese seznámila s chlapcem, který jí ve všem pomáhal byl jí oporou až do konce jejího života.

Anneliese Michel

Anneliese Michel posedlá ďáblem?
Stav Anneliese se radikálně zhoršoval: odmítala jídlo, začala pojídat hmyz a pít svou moč, strhávala ze sebe šaty a strkala hlavu do záchodu (tvrdila, že jí je hrozné horko), skákala po zdech, kousala stěny… Zkrátka její chování bylo silně destruktivní. Z krásné a inteligentní dívky se stalo montrum! Přes všechno nezanevřela na Boha a soustavně prosila Ježíše o pomoc. Veškeré její destruktivní chování si plně pamatovala, což se ale neslučuje s epilepsií. Když přišla k sobě, tak se dlouze modlila a snažila se normálně fungovat. Dívka prosí o exorcistický rituál, kněz Ernst Alt, se kterým se pravidelně modlí, jí exorcismus zařídí. Není to však jednoduché, dívka musí opět absolvovat všechna potřebná lékařská vyšetření, která mají eliminovat všechny nemoce. Anneliese tedy prodělá vyšetření, která žádnou nemoc opět nepotvrdí. Exorcismus má provádět otec Arnold Renz a kněz Ernst Alt.

Anneliese Michel

Exorcismus a Anneliese Michel
V roce 1975 začal první exortistický rituál. Otec Renz poprvé pročítá liturgickou knihu Římský rituál (Rituale romanum), která obsahuje bohoslužebné předpisy římskokatolické církve. Samotný obřad je děsivý – Anneliese, která je na pokraji svým sil najednou vykazuje obrovskou sílu, má agresivní a asociální chování. Též vydává děsivé hlasy, které jakoby ani nevydával člověk. Hlasy mluví cizími jazyky (hebrejština…). Zajímavé je to, že hlasy je hodně proměnlivé. Exorcismus trvá měsíce, sama dívka to požaduje, lékařskou péči odmítá. Vše je zaznamenáváno na magnetofon, viz. video níže. Během několika měsíců se u dívky vystřídalo řadu exortistů, ale ani jeden jí nepomohl. Je to snad tím, že exorcismus vždy vykonával kněz z římskokatolické církve, která zcestně  a hříšně vykonává modloslužbu? Více ve článku Uctívání a klanění se k Panně Marii se Bohu příčí, je to modloslužba!  Římskokatoličtí exorcisté často používají dané (nebiblické) rituály – svěcenou vodu apod. Ale hlavně vyhánějí ďábla ve jménu Panny Marie. Tomu se ale démon může jen smát. Vyhánění démona je modlitba ve jménu Ježíše Krista.

Exorcismus Anneliese Michel

Děsivá nahrávka exorcismu s Anneliese Michel

Nahlásit nefunkční video

Smrt Anneliese Michel
V létě 1976 se Anneliesin  stav se zhoršuje do naprosté destrukce, zasláblá dívka, která dlouhodobě odmítá potravu, způsobuje si četná zranění, umírá… Dne 1. července 1976  ve své posteli Anneliese Michel umírá na selhávání životních funkcí a podvýživu. Obrovské utrpení Anneliese Michel tak skončilo. Ani pitva neprokázala, že Anneliese trpěla nějakou chorobou. Dodnes mnozí katolíci považují Anneliese za svatou. Je možné, aby byla Anneliese svatá? Každý znovuzrozený křesťan je svatý! Ovšem znovuzrozený dle Bible (ponořením).

 

Soud
Případ Anneliese Michel se samozřejmě dostal do médií a ve své době žil tímto neobvyklým případem doslova celý svět. Případ byl pro veřejnost pobuřující, proto se konal soud s exorcisty a rodiči Anneliese. Všichni obžalovaní jsou uznáni vinnými a dostanou podmínku za neúmyslného zabití z nedbalosti. Nepochopitelné je to, že soud vyřadil audionahrávky exorcismu s Anneliese Michel z důkazních materiálů. Také zakázal jejich další zveřejnění (médiím).

Poznámky Anneliese
Anneliese si psala poznámky – myšlenky, které ještě za života předala knězi Renzovi. Podívejme na některé její myšlenky:

 • Vše,co dobrého konáš, co jsi vykonala,pochází ode Mě. Každá dobrá myšlenka, každý dobrý skutek. Není to tvoje.Proto jsem ti dovolil usnout (na mši svaté), abych ti ukázal, že sama ze sebe nic nedokážeš, a aby ses naučila pokoře. Nesmíš si myslet, žes něčeho sama dosáhla. Všechno jsou to dary mé velké lásky k tobě. Nesmíš nic vlastnit. Musíš pochopit, že všechno pochází ode Mě, a přijmout to s vděčností, nebýt pyšná, jako by to bylo z tebe, vždyť jsou to moje dary.
 • Očekávej všechno ode mě, ale všechno. Mohu to,co je nemožné, učinit možným. Vkládej ve mě velkou důvěru, to mi přináší slávu. To mě přitahuje.
 • Čiň pokání za své hříchy,a potom uvěř v mou velikou lásku k tobě,nepochybuj o ní,neboť to mi působí velký smutek.Moje cesty jsou tajemné cesty,musíš nechat volbu své cesty na mně.Nedal jsem ti už hodně důkazů své lásky?
 • Nedělej si starosti o budoucnost.Snaž se každou chvíli poslouchat Mě a plnit moje přání (Moji vůli). Miluji tě něžně.Dělej totéž,naslouchej mému hlasu a plň má nejtišší přání. (Ovce znají hlas svého pastýře.Já jsem dobrý pastýř a miluji své ovce.)
 • Uvěř, že vyslyším každou modlitbu, pokud nepřekáží spáse duší.Často dlouho nevyslyším třeba i spravedlivé prosby svých dětí,abych je učil vytrvalosti a aby jejich modlitby přinesly užitek hříšníkům.
 • Nenech se znechutit, jestliže se nic neděje hned podle tvé vůle.Snaž se neprojevovat nespokojenost.Nevíš,k čemu jsou taková protivenství dobrá a potřebná.Musíš za ně děkovat.
 • Nepřetržitě pros a přimlouvej se za své bližní, aby i oni dosáhli věčné vlasti.
 • Což pro tebe nejsem milujícím,vždy starostlivým Otcem?
 • Nezapomínej na díkůčinění za tak velké dary,které jsem ti udělil.Mé kříže jsou největšími dary milosti.
 • Modli se a hodně obětuj za mé kněze.Ne nadarmo jsem ti ukázal velikost a důstojnost každého kněze,takže ses zachvěla bázní.Uvaž to,že i nejnehodnější kněz je druhý Kristus.Nesuď nikoho,abys nebyla souzena.Nech to na Mně!

Myslíte si snad, že toto psala dívka, která nebyla při smyslech?

Jaká je teda pravda?
Klanění se sochám a obrazům Panny Marie je pro Boha odporné a hříšné! Vymítání démonů jménem Panny Marie je neefektivní. Vymítání démonů je možné pouze jménem Ježíše Krista! Vymítání démonů může praktikovat pouze znovuzrozený a zkušený křesťan. V čem byl tedy problém, těžko říct…

Bible a modly:

Exodus 20,4-6: „Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“

2. Královská 17,36: „Pouze Hospodina, který vás vyvedl z Egypta velikou silou a vztaženou paží, jeho jediného ctěte, jemu se klanějte a jemu obětujte.“

Matouš 4,9-10: „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“ „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“

Film V moci ďábla
V roce 2005 byl natočen film V moci ďábla/The Exorcism of Emil Rose, který byl inspirovaný nelehkým životem Anneliese Michel. Film konkrétně pojedná o soudním procesu s farářem, který je obviněný z nedbalosti  za neúmyslného zabití. Film obsahuje i jednu scénu exorcismu.

V moci ďábla/ The Exorcism of Emil Rose
V moci ďábla / The Exorcism of Emil Rose
V moci ďábla / The Exorcism of Emil Rose
V moci ďábla / The Exorcism of Emil Rose

10 komentářů u “Exorcismus: Anneliese Michel

 1. JE TO FAKT VERIM ZE ENNELISSE BYLA OPRAVDU POSEDLA DABLEM TA NAHRAVKA TO PROSTE DOKAZUJE A TYHLE VECI SE DEJI BOHUZEL I DNES TAK TO PROSTE JE 🙁

 2. Tohle je čistá pravda, věřím tomu…a to hodně… 🙁 Chudák holka, nechtěla bych to zažít, 🙄 ehmm…mám z toho husí kůži…je to strašný, já bych to doma nemohla mít…se mnou by to šlehlo..:(

 3. Jedním z problémů je ten, že pannu Marii lidé dali na místo, kde má být Ježíš Kristus – on je jediným spasitelem a prostředníkem mezi lidmi a Bohem. Démoni žádnou šílenou hrůzu z Marie vůbec nemají, šílenou hrůzu mají z Krista. To, že se rodina modlí k panně Marii a dalším “svatým” bylo marné a démoni sehráli divadlo o “velké paní” ze které mají hrůzu, taktéž z vyslovování jmen “svatých”. Navíc Marie satanovi hlavu nerozdrtí – to udělá pouze a jenom Ježíš. Ta rodina se otevřela komunikaci s duchovním světem – v tomto případě panou Marií ( ve skutečnosti jde o projev démonů, kteří se snaží přimět lidi k tomu, aby na místo Krista dosadili někoho jiného ) a uzavřeli s ní “smlouvu o obětování”. Boží Syn Ježíš Kristus se jednou provždy obětoval – další oběti již netřeba – nehledě na to, že jenom Syn Boha mohl lidem dát tuto oběť, protože byl naprosto “čistý”, kdežto tato dívka měla tzv. dědičný hřích atd., takže další divadlo démonů. Myslím, že v tomto případě by pomohl jedině Kristus – z něho mají démoni největší hrůzu. Lidé se klanějí a uctívají Marii a “svaté” – tím odstranili Krista jakožto jediného prostředníka a modlidba potom jaksi nefunguje. To je vlastně cíl satana. Odstranit Krista a nahradit ho kdečím, v dnešní době třeba vírou v mimozemšťany. Jestliže se podíváme, jak Kristus vyháněl démony, tak to z exorcismem nemá nic společného…

 4. Bez Panny Marie by nebyl Ježíš. Je urážející tvrdit, že Klanění se Panně Marii je odporné a hříšné! Nesuď aniž bys byl souzen. Nikdo ani admin nikdo nemá právo soudit. Jsme jen prach.

 5. Oldřich:

  Ano, bez Panny Marie by nebyl Ježíš. To ale neznamená, že si z ní bude někdo modlu. A co je z pohledu Bible modlářství? Je to odporné a hříšné! Nesoudím, konstatuji fakta.

 6. To Oldřich : Maria byla vybrána Bohem k tomu, aby porodila Krista – Maria je v tomto vyjímečná. To ale neznamená, že zaujímá postavení, jako má Bůh i Kristus. Doporučuji si nastudovat jak Písmo, tak třeba i tzv. Mariánská zjevení, kde přízrak „Panny Marie“ odvádí milióny lidí od správné cesty. Tento přízrak objevující se po celém světě vyžaduje po lidech bezvýhradnou oddanost, požaduje stavět svatostánky na její uctívání, tvrdí, že je poslaná Bohem atd. Dokonce z posledních „poselství matky nebes“ je to, že má Bůh lidem zjevit, že na jiných planetách jsou tvorové podobní lidem, kteří se mají lidem na Zemi ukázat. Opět půjde pouze o démonickou působnost, kdy nasimulují na obloze přílet mimozemských plavidel. Osobně si myslím, že to bude i v souvislosti s projektem BluBeam a ilumináty. Avšak Bible před tímto varuje a bohužel většina lidí bude takto odvedeno. Opakuji podle písem : Jediným prostředníkem mezi lidmi a Bohem je Boží syn Ježíš Kristus a nikdo jiný ani přízrak v podobě Panny Marie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *