Znají policisté zákony a dodržují je?

Při silniční kontrole, byla pražská městská policie upozorněna řidičem skútru, na nedodržení zákona ze strany zúčastněných městských policistů. Porušení zákona se týkalo toho, že měl strážník nejprve řidiče skútru upozornit na to, že může odepřít vysvětlení (osoba blízká), dle tohoto zákona:

§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení
1. Strážník je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele nebo jiného správního deliktu, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci, a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podaném vysvětlení nebo předložila potřebné doklady.
2. Osoba je povinna výzvě podle odstavce 1 vyhovět.
3. Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.
4. Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem uloženou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna.
5. Strážník je povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít vysvětlení podle odstavců 3 a 4.
6. Kdo se dostaví na výzvu, má nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého výdělku (dále jen „náhrada“). Náhradu poskytuje obec. Nárok na náhradu nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání anebo ten, kdo má nárok na náhradu podle zvláštních předpisů.9)
7. Nárok na náhradu podle odstavce 6 zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do sedmi dnů ode dne, kdy se na výzvu podle odstavce 1 dostavila; o tom musí být osoba poučena.
8. Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě podle odstavce 1, může být k sepsání zápisu o podaném vysvětlení předvedena.
9. Zápis o podaném vysvětlení musí být s osobou sepsán bez zbytečného odkladu po jejím předvedení; po jeho sepsání strážník osobu propustí.
10. O předvedení sepíše strážník úřední záznam.

Městská policie si přivolala na pomoc Policii ČR. Paradoxní na tom všem je fakt, že policista si myslel, že řidič skútru požil před jízdou alkohol (odjížděl od hospody), ale dechová zkoužka nic takového neprokázala 🙂 Více video…

Nahlásit nefunkční video

Nahlásit nefunkční video

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *