Film Ježíš (1979)

Film Ježíš (1979)

Panna Marie nalezla milost u Boha, sestupuje na ní Duch Svatý, počně a porodí Božího syna – Ježíše Krista, jehož království nikdy neskončí.

Duch svatý sestupuje na Ježíše v podobě holubice, z nebe se ozývá hlas: Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Ježíš odchází od řeky Jordánu a je pln Ducha svatého. Duch svatý vodí Ježíše pouští celých čtyřicet dní a ďábel ho pokouší. Ježíš měl hlad a ďábel ho pokoušel: Jsi-li syn boží, řekni ať jsou z kamenů chleby. Ježíš odvětil: Psáno jest, ne pouze chlebem bude živ člověk, ale každým slovem božím!. Ďábel přivedl Ježíše do Jeruzaléma, kde se Ježíš postavil na vrchol chrámu a nalhával mu: Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, v písmu přeci stojí, že Bůh přikáže svým andělům, že tě ochrání a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš bez rozmyšlení odvětil: Psáno jest, nebudeš pokoušeti Pána Boha svého. Poté Ježíš odchází do Nazareta, rodného města, kde strávil dětství. Zde se Ježíš prohlašuje za mesiáše, nicméně židé mu nevěří, proto odchází do města Kafarnau v Galilei. Zde potkává rybáře Šimona, jemuž ukazuje první zázraky. Šimon následuje Ježíše…

 

Ježíš

Ježíš zázračně oživuje dívku, která zemřela. Rodiče dívky jsou radostí bez sebe. Poté Ježíš pokračuje v cestě a potkává celníka Matouše, který vybírá clo. Ježíš pohlédl na Matouše, Matouš na Ježíše. Ježíš vyzval Matouše, aby ho následoval. Matouš celý šťasten všeho nechává a radostným srdcem následuje Ježíše. Večer vystupuje Ježíš na horu, kde se celou noc modlí k Bohu. Ráno si vybral dvanáct učedníků a nazývá je apoštoly… Šimona, kterého také nazývá Petr. Ondřeje, bratra Šimona. Jakuba, Jana, Filipa, Batoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba – syna Alfeova, Šimona zvaného Zélóta, Judu – bratra Jakubova, a Jidáše který později Ježíše zradí. Ježíš dále vyhání démony, uzdravuje nemocné, slepé. Ježíš učedníkům říká: Jdeme do Jeruzaléma, a tam se vyplní to, co bylo napsáno proroky o synu člověka. Budu vydán pohanům, budou se mi vysmívat a bičovat. Potom mne zabijí! Ale třetího dne vstanu z mrtvých. Ježíš šel do Jeruzaléma, i když věděl, že tam zemře za hříchy lidí. V Jeruzalémě se Ježíš modlí: Otče, kéž mne mine toto utrpení, ale ať se stane to, co chceš ty… Ne to, co chci já!. Přesně totiž věděl, že jeho smrt se blíží. Stalo se to, co se mělo stát. Ježíš byl zajat a ukřižován se slovy: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí co činí. Ježíš byl ukřižován mezi dvěma zločinci. Tělo Ježíše bylo ještě tentýž den večer uloženo do hrobu. Druhý den ráno byl hrob otevřený a tělo Pána Ježíše bylo pryč. Ježíš byl vzkříšen!

Ježíš

Ježíš Kristus praví…

Bůh vám žehnej a buď s vámi. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi následovníky, křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. A učte je, ať zachovávají vše, co jsem vám přikázal, a spoléhejte na to, že já jsem vždy s vámi, až dokonce světa.

Já jsem ta cesta i pravda i život, nikdo nepřichází k otci, než skrze mne.

Milujte své napřátele, přejte dobro těm, co vám zlořečí a modlete se za ty, kdo vám činí bezpráví.

Kdo tě uhodí do tváře, nastav mu i druhou.

Tomu, kdo ti bere kabát, přidej i košily.

Když tě někdo okradl, nevymáhej to zpět.

Nedělejte si starosti, co budeš jíst a pít, a jaké šaty si pořídíš. Život je víc než pokrm a nápoj, a tělo je víc než šaty.

Je Ježíš Kristus vaším pánem a spasitelem? Uvědomte si, že Ježíš zemřel na kříži za hříchy všech lidí, tedy i za vás!

2 komentáře u “Film Ježíš (1979)

  1. Ahoj! Máš fakt pěkný recenze k filmům a pěkný obrázky. Film Ježíš jsem viděla a moc se mi líbil. Určitě se budu vracet 😉

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *