Velikonoce

Víte jaký mají skutečný význam velikonoce, tedy kromě malování velikonočních vajíček nebo chození s pomlázkou? Velikonoce je křesťanský svátek, který symbolizuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ježíš Kristus byl odsouzen (obětován) k ponižující smrti ukřižováním, třetí den po své smrti vstal z mrtvých… Ježíš Kristus zemřel za hříchy všech lidí a zvítězil nad satanem. Bůh odsuzuje hřích, ale v Ježíši Kristu nám poskytuje odpuštění. Bůh je tak dobrý, že dal svého jediného Syna, aby mohl člověk zpět k Němu. Tolik dobroty a lásky, to je pro člověka až nepochopitelné…

Možná někteří z vás něvědí, že o d m ě n o u   h ř í ch u   j e   s m r t !

Bible říká:

Jan 3,16„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“

1. Petr 2,21.22Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: „On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“

1. Jan 2,2; 4,10 „On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.“

Izaiáš 53,5,12„On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil.“

Lukáš 24,44‑46„Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých…“

Jan 2,18‑22„Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej zase postavím!“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On to však řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učeníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl.“

Jan 14,6„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Velikonoce z pohledu neveřících

Pro nevěřící lidi v Česku, jsou velikonoce symbolem svátku jara a ručně vyrobené pomlázky z vrbového proutí, malování vajec, hodování, pečení bránků, zajíčků a velikonočních mazců. Mužská část chodí na Velikonoční pondělí hodovat a vyšupat dívky a ženy. Součástí tohoto procesu jsou koledy:

„Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný,nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…”

Nebo…

„Hody, hody doprovody já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesu pytel vajíček. Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené, že mi dá lán jetelíčka a já řekl : né, né, né. Tam na břehu za potokem, tam mám strýčka králíčka, tomu nosím každým rokem malovaná vajíčka.“

Poté muži a chlapci dostávají o žen a dívek malovaná vejce, která symbolizují poděkování a prominutí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *