Napsání závěti se vyplatí

Zatímco v jiných státech bývá zvykem rozhodnout o svém majetku prostřednictvím závěti, u nás to lidé nechávají na zákoně. Sepište závěť, předejdete tak tahanicím o majetek!

Sepsáním poslední vůle můžete předejít sporům mezi vašimi nejbližšími. Správně sepsaná závěť má vždy přednost před děděním podle zákona. O rozdělení majektu nemusíte rozhodovat až v důchodu. K sepsání poslední vůle si klidně sedněte dřív. Závěť můžete kdykoliv zrušit závětí novou.

Máte tři možnosti
Když nemáte sepsanou závěť, přijde po váší smrti zákon. To znamená, že se může váš majetek rozdělit úplně jinak, než si přejete prostě podle přísného zákona, který poměry v rodině nezná. Zvolte tedy jednu z forem sepsání závěti a nezapomeňte na neopomenutelné dědice, své děti. Občanský zákoník rozlišuje tři formy závěti. Vlastnoruční, kterou zůstavitel (ten, po kom se bude dědit) sepíše vlastní rukou a celou ji stvrdí svým vlastnoručním podpisem. Další možností je sepsat závěť třeba na počítači a vytisknutý dokument pak podepsat v přítomnosti dvou svědků, kteří se pod závětí podepíší. Svědkem nesmí být dědic uvedený v závěti. Anebo zvolte třetí možnost a svěřte se do rukou notáře, který nejenže s vámi závěť se píše formou notářského zápisu, ale navíc ji zanese do Centrální evidence závětí, kde nehrozí, že se ztratí. O zanesení závěti do evidence můžete za poplatek požádat notáře i v případě, že sepíšete závěť podle předchozích pravidel. Je to určitě lepší než ukládat tak důležitý dokument doma.

Nesmíte zapomenout na přímé potomky
Ve všech závětích musí být uvedeno přesné datum. V každém případě musí být závěť písemná, to znamená, že nestačí uložit poslední vůli v počítači. Neplatná by byla též taková závěť, která obsahuje poslední vůli více lidí najednou. Při úvahách při naložení s vaším majetkerm po smrti nesmíte zapomenout na přímé potomky. Je to vlastně jediná podmínka pro výběr dědiců, kterou stanovuje zákon. Zákon chrání děti zůstavitele, aby sepsanou závětí nepřišly zkrátka. Pokud máte nezletilé děti, musí závětí zdědit alespoň takový díl, jaký by jim náležel bez sepsané závěti. V případě dospělých dětí jim neopomeňte v závěti přiznat aspoň polovinu jejich zákonného podílu.

Možnost vydědění
Pokud z nějakého důvodu nechcete, aby váš potomek dědil, můžete ho vydědit. Vydědit lze jen vlastního potomka. Potomek je neopominutelný dědic, který kromě vzácných případů vydědění dědit musí. Pokud chcete svého potomka skutečně vydědit, musí jeho prohřešky přesáhnout určité hranice. Buď vám neposkytl potřebnou pomoc ve stáří či v nemoci. Druhým důvodem je, že o vás dlouhodobě neprojevuje zájem, byl odsouzen pro úmyslný trestný čin na více než jeden rok anebo vede trvale neřízený život. Důvody jsou však nutné sepsat na zvláštní listinu o vydědění.

paragraf

Dědictví a dluhy
Dědictví může dědic po smrti zůstavitele odmítnout. Odmítnutí dědictví bude možná namístě, když po sobě zůstavitel zanechal mnoho dluhů. Dědí se totiž i dluhy zemřelého. Ale nemusíte se strachovat. Dědic odpovídá jen do výše nabytého dědictví. Nehrozí tak, že by přišel o vlastní majetek. Dědic si ale nemůže říct, že by převzal jen část dědictví. Musí přijmout buď celé, které mu náleží, anebo nic.

Komu odkázat svůj majetek
Závětí můžete svůj majetek odkázat jednomu či více dědicům. Také jej můžete odkázat nějaké společnosti. Dokonce lze přímo majetkem pocházejícím z dědictví zřídit samostatnou nadaci. A navíc můžete sepsat v průběhu života i několik závětí. Později sepsaná zvěť ruší tu předešlou. Neruší ji jen v případě, že mohou být obě platné vedle sebe, kdyby např. jedna určovala dědice bytu a druhá závěť automobilu. Vzájemně by se tedy nevylučovaly.

Dědění ze zákona
Pokud poslední vůli nesepíšete, budou po vás dědit vaši příbuzní. Zákon určil čtyři okruhy nejbližších příbuzných, které pojmenoval jako dědické skupiny. Vždy se v případě smrti zůstavitele hledá jeho nejbližší rodina. Pokud není, budou dědit vzdálenější příbuzní. Dědici se vždy najdou pouze v jedné skupině. Zásadou je, že pokud jsou naživu nejbližší příbuzní zemřelého, ti vzdálenější dědit nebudou.

Dědické skupiny
První dědická skupina. Nejčastěji se dědí podle této dědické skupiny. To se dělí o majetek manžel/ka (nově i registrovaný partner) a děti. Všichni rovným dílem. Pokud by jedno z dětí nežilo, budou se o jeho podíl dělit jeho potomci. Zákon nerozlišuje děti z nového či předešlého manželství ani ty mimomanželské.

Druhá dědická skupina. Pokud nemá zůstavitel potomky, bude se dědit podle 2. skupiny. Tady se o majetek bude dělit manžel/ka, rodiče a osoby, jež žily se zůstavitelem rok před smrtí v domácnosti, pečovaly o něj nebo byly na výživě zůstavitele závislé. Manžel/ka dědí aspoň polovinu dědictví, může dědit i sám.

Třetí dědická skupina. Ve 3. dědické skupině dědí vzdálenější příbuzní, pokud nemá zůstavitel ani manžela, ani rodiče. Bude zde dědit osoba žijící ve společné domácnosti a zůstavitelovi sourozenci nebo jejic děti.

Čtvrtá dědická skupina. Podle 4. dědické skupiny budou stejným dílem dědit prarodiče zůstavitele, a pokud nedědí ani jeden z nich, dědí stejným dílem jejich děti.

Pátá dědická skupina. Pokud zemře zůstavitel a bez závěti a bez dědiců, připadne dědictví státu.

Závěť vzor
vzor náležitosti

Článek I.

Já, níže podepsaný ………………………, r. č. ………………….., bytem………………….., pořizuji pro případ své smrti po zralé úvaze tuto závěť a odkazuji rovným dílem svým dvěma synům …………………, r. č. …………………… bytem ………………… (první dědic) a …………………, r. č. …………………… bytem ………………… (druhý dědic) veškeré nemovité věci nacházející se v mém výlučném vlastnictví, tedy:

* pozemek p. č. st. …, o výměře …… m2 (zastavěná plocha), jehož součástí je rekreační chata e. č. …….,
* pozemek p. č. …, o výměře …… m2 (zahrada),

vše zapsané pro katastrální území ………, obec ………, na LV č. … v katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu pro …………,  Katastrální pracoviště …………….

Článek II.

Já, níže podepsaný ………………………, r. č. ………………….., bytem………………….., pořizuji pro případ své smrti po zralé úvaze tuto závěť a odkazuji své sestře ……………………,r. č.  ……………………….. bytem ………………… (třetí dědic) následující movitou věc:

* automobil

zn. …………, registrační značka …………, VIN ……………………….., rok výroby ………….., barvy …………..

Článek III.

Já, níže podepsaný ………………………, r. č. ………………….., bytem………………….., pořizuji pro případ své smrti po zralé úvaze tuto závěť a odkazuji své dceři  ……………………,r. č.  ……………………….. bytem ………………… (čtvrtý dědic) ostatní movité věci, jakož i veškerou svou finanční hotovost.

Článek IV.

Prohlašuji, že se jedná o mou poslední vůli.

 

V ………… dne …………..

Podpis: ………………………

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.