Hodně se zde vedou diskuze ohledně „amway“. Jsou zde jisté pochyby ohledně výrobků, jejich ceny a kvality..  Některé výrobky jsem měl tu čest si vyzkoušet a s čistým svědomím můžu říct, že svou kvalitu mají, nicméně cena určitě neodpovídá, jejich ůčinek je zcela běžný a vlastnosti výrobků nejsou nijak vyjimečné.

Zajímalo mě tedy, co vede distributory k takové oddanosti, zápalu, přesvědčení či dokonce fanatismu. Proč jsou ochotni tak usilovně bojovat za svoje výrobky a nekompromisně hájit tento tajemný byznys..

Proč jsou ochotni obětovat tomuto byznysu třeba i rodinu, přátele apod. ?

K tomuto se nabízí jediná odpověď a tou jsou zřejmě zjevné sektářské rysy.

Zdá se, že časté navštěvování seminářů jednotlivých organizací opravdu vede ke změně osobnosti a manipulace s lidským myšlením je na těchto akcích zcela zřetelná.

Co je tedy psychická manipulace s lidským myšlením a jak se to odráží v chování „amwayáků“?

K tomu bych si dovolil vypůjčit některé postřehy z knihy od Steva Hassana ,,Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů“ a chování distributorů  k nim co nejstručněji přirovnat..

Psychická manipulace má podle Hassana čtyři složky (řízené chování-myšlení-cítění a řízené informace) a na lidech probíhá ve třech krocích, které autor nazývá rozmrazení, změna a opětovné zmrazení.

1) ŘÍZENÉ CHOVÁNÍ

to znamená kontrola individuální fyzické reality. (pozn. – mnohdy se to nazývá vykazatelnost nebo mluvení do života).

Vždy je co dělat, členové dostávají specifické úkoly (služby), čímž se omezuje jejich volný čas a svobodná činnost. Chování je často usměrňováno požadavkem, že každý má jednat tak, jak by jednala skupina. Každý dostane přiděleného trvalého kamaráda (osobního pastýře) a je včleněn do menší skupinky. Pokyny jsou většinou kategorické a vycházejí od vedoucího přes různé šarže jeho pomocníků k řadovým členům.

K tomuto asi není co dodat. Vše sedí.  Distributorům je doporučováno jednat tak jak jedná skupina. Své skupiny si taky hájí.. Každý NVP dostane Svého kamaráda (osobního pastýře) tzv. SPONZORA a je včleněn do menší skupinky (linie, větve) a ne zřídka jistě distr. probírají se svým sponzorem svůj osobní život.. Je to přeci jejich kamarád který jim rozumí a chce pro ně to nejlepší.. (bohužel ve většině případů jen za účelem zisku, vzájemné kontroly a růstu skupiny)

2) ŘÍZENÉ MYŠLENÍ

to znamená důkladná indoktrinace členů tak, že si vštípí nauku skupiny. Obyčejně jde o nauku vše rozdělující na bílé nebo černé. Co je dobré je v rámci skupiny, to špatné představuje vnější svět. Členové si osvojí dovednost eliminovat všechny informace, které jsou pro skupinu nepříznivé. Jestliže je myšlenka či informace považována za útok proti vůdci, nauce nebo organizaci, postaví se jim v mysli zeď a jsou odmítnuty předem jako lži, jejichž původcem je ďábel. Takové myšlení dokáže účinně eliminovat jakékoliv myšlenky a pocity, jež nejsou v souladu s naukou skupiny.

K tomuto by se dalo dodat snad akorát to, že pro „amwayáky“ je v tomto případě Ďábel např. ADMIN..

3) ŘÍZENÉ EMOCE

to znamená snaha o ovládnutí lidských pocitů. Vhodnými prostředky jsou vina a strach, které vedou ke konformitě a poslušnosti.

Vůdci mohou používat historické viny (např.vina čechů při odsunu němců), nebo viny lidské nedostatečnosti a Božích nároků na člověka (nežiji tak, jak bych měl), morální (osobních poklesků je vždycky dost) a vinu sociální (lidé umírají hladem)

Ano, na seminářích a při náboru vrchní distributoři často zmiňují zánik či krach důchodového systému, útočí na životní styl zaměstnanců, případně finanční a životní situaci, velmi zdůrazňují zatěžování životního prostředí ap. Zákeřně útočí na city a emoce lidí 🙁

Strach spojuje členy dvojnásobným poutem. Vytváří jednak vnějšího nepřítele – že dotyčný může být sveden lidmi nebo okolnostmi mimo skupinu. A jednak strach, že bude vedoucím odhalen ve svých poklescích a vinách.

Nejvýš se cení loajalita a oddanost. Vůdce se nemá a nesmí kritizovat, místo toho má každý kritizovat sám sebe.

Tohle je u distributorů zcela zřetelné.. Když se udělá nějaká chyba např. když klesne distributorovi  O.o. Vždy si říká že dělá někde chybu on. Že to je jen jeho nedostatečná aktivita a pýle. Málo kdy distributora napadne, že na vině může být např. cena či kvalita výrobků nebo špatná pověst tohoto systému.. Poté se často může uchýlit ještě k častějším návštěvám seminářů, školeních a jiných akcí a propadat se hlouběji do závislosti..

Vyznání hříchů je též mocným prostředkem citové manipulace. Jakmile člen skupiny vybočí z řady, je možné mu hřích či špatný postoj připomenout a použít jej k přivedení k poslušnosti. Tato metoda se dokonce může při odchodu ze skupiny změnit ve vydírání.

Toto se dá přirovnat k upozorňování či připomínání sponzora nebo někoho jiného z up-line např větami ,,Co se děje? Už si se dlouho neukázal(a) na semináři, školení ap.. Tento nepatrný nátlak se může i stupňovat, zejména pokud od společnosti odchází někdo z těch schopnějších..

Velmi účinnou metodou řízení emocí je vyvolání fobie. Tak lidé při myšlence na odchod mohou propadat strachu, že budou bez milosti vydáni napospas temným silám: zešílí, propadnou drogám oni nebo jejich děti, zapříčiní nespasení svých dětí, zle onemocní, nebo prostě jen nebudou mít požehnání. Pokud je takováto fobie z odchodu a vnějšího světa vypěstována, vůdcové pak bez obav mohou prohlašovat, že každý může kdykoliv svobodně odejít, že dveře jsou otevřené.

Tak tohle je bohužel v tomto systému zřetelné na nejvyšší míře.. Hlavně tu poslední větu používají distributoři velmi rádi..

Distributoři také např. na otázku ,,Proč tohle děláte“? apelují že dělají tento byznys pro to, aby v budoucnu zajistily své děti, myslí si, že žijí dobrý život, že díky „amway“ mají dobré důševní i fyzické zdraví, že jsou díky tomuto byznysu šťastní a nejsou si jisti, jestli by se bez byznysu jejich život doslova nezhroutil.. Myslí si, že bez tohoto byznysu se toho nedá téměř dosáhnout.. Nikdo nechce ani pomyslet, že by z byznysu snad odešel.. Radši opustí rodinu, přátele, příbuzné, atd. Aby si potom našli jinou rodinu a přátele v tomto byznysu, kde jim nebude nic zpochybňováno a kritizováno..

4) ŘÍZENÉ INFORMACE

Uzavře-li se přísun informací, který člověk potřebuje, aby si mohl učinit zdravý úsudek, dotyčná osoba je v pasti. Není tak přístup ke kritickým poznatkům a zároveň nejsou řádně fungující mechanismy k jejich zpracování. Takové přiškrcování informací má dramatické a devastující účinky.

Měl sem např. možnost, nahlédnout do poznámkových sešitů (učebnic), ze Školení obchodních dovedností, kde nebylo doporučováno např.  trávit mnoho času na internetu. Neřekl bych, že to je z důvodu ztráty času, ale spíš z obav, že by se distributoři mohli nějakým způsobem dostat ke kritice a vzniknout v nich pochybnosti.. Sám jsem byl distributory varován, že si mám zjišťovat informace pouze z jejich zdrojů.. Už jenom to je silně podezřelé..

Jsou zavedeny různé stupně či roviny informací a pravdy a lidé se dovídají jen to, co potřebují ke své práci. Tím se vytvoří prostředí, které v podstatě znemožňuje dospět k definitivnímu objektivnímu hodnocení. Často i pokročilý člen, který si myslí, že vše o skupině ví a zná, je ještě několik vrstev vzdálen od centra.

Dohromady toto tvoří totalitní síť, které neujdou ani ti nejsilnější a nejsamostatnější.

K tomuto asi není co dodat.. Odstupňované 3, 6, 9, 12% … úrovně a s tim získávané novější informace a školení svědčí za vše..

Autor článku: Pavel

V tomto článku jsou uvedeny subjektivní názory autora článku.