Většina lidí věří, že existuje nějaká vyšší moc či síla, to jednoznačně plyne z průzkumů veřejného mínění. Část těchto lidí věří v existenci Boha. Tolik statistiky. V tomto článku chci psát pouze o Bohu.

Existuje Bůh?

Určitě si každý alespoň jednou v životě kladl otázku – existuje Bůh? Odpověď je jasná – ANO existuje. Lidé chtějí často hmatatelný a jasný důkaz o existenci Boha, takový důkaz však není, protože Bůh to chce přesně takto. Lidé, kteří nevěří v existenci Boha mají často tyto argumenty: kdyby Bůh existoval, tak by nikdy nepřipustil to všechno zlo, které se děje dnes a denně, nepřipustil by to násilí, vraždy, znásilňování dětí, přírodní katastrofy…  Tolik popírači Boha. Na tento argument je velice jednoduchá a pravdivá odpověď: Bůh vždy nechá člověka ve všem rozhodnout – rozhodnutí je vždy na člověku, Bůh chce, aby ho člověk miloval a ptal se ho – jak má konat. Pokud se člověk např. rozhodne, že někoho zabije, tak mu v tom Bůh nebrání, je to plně na rozhodnutí a odpovědnosti člověka, člověk přeci ví, že to není správné, že je to hřích. To znamená, že za zmínění zlo, které se děje dnes a denně je plně odpovědný pouze člověk. Boha do toho netahejme, neobvyňujme ho. Bůh lidi pozoruje, nic jim nevnucuje a čeká na své příznivce. Svět je jedno velké divadlo…

Před Bohem je potřeba mít respekt (v žádném případě ne strach, obavu), za každý hřích přichází trest, takže pokud hřešíte (což je prostor pro satana), tak MŮŽETE být Bohem potrestáni, např. v podobě nemoci (nebo jinak…). Bůh nemusí potrestat osobně přímo hříšného člověka, trestat může např. jeho děti, příbuzné, celá pokolení. Osobně jsem přesvědčen, že rakovina je nemoc z hříchu, resp. MŮŽE to být nemoc z hříchu. Znovu připomínám, že ten hřích nemusel vykonat tento nemocný člověk (tímto je ozřejmeno, proč mají rakovinu nevinní lidé, např. děti). Rozhodně si to však nevykládejte tak, že každá nemoc pochází od Boha – že je to trest od Boha, tak to rozhodně být nemusí (ale může). Proto se ptejte Boha, mějte vztah s Bohem. Nemoc může být např. i zkoužka od Boha, Bůh má přeci s každým člověkem svůj záměr. Všechno současné zlo nemusí být pouze dílem současných lidí, může to být trest, trest za který mohou být odpovědny všechny předchozí generaci včetně prvních lidí – Adama a Evy.

Mnoho lidí říká, že nevěří v Boha, nicméně se k němu často obracejí, zejména když jsou v zoufalé životní situaci, např. mají smrtelnou nemoc. Část těchto lidí se obrací k Bohu, což je správná cesta. Bůh je tomu rád, avšak berou tak, že je to jejich poslední možnost a chybí jim víra – víra v Boha a uzdravení. Každý člověk má možnost očistit se od hříchů – vyznat hříchy Bohu se záměrem nápravy. Bůh odpustí všechny možné hříchy – krádež, vraždu, smilstvo…  Bůh ví, že člověk je hříšný a odpustí, Bůh miluje člověka. Vyznat hřích, modlit se nemusíte v kostele, to můžete udělat kde chcete, třeba doma v pokoji.

Kdo je Bůh? Jaký je?

Bůh je vyšší moc, na kterou si nemůžeme sáhnout, Bůh je všemocný a laskavý, Bůh je pravda a láska, dává nám jistotu. Bůh stvořil vesmír a člověka. Boha si lze představit, jako hodného a milujícího. Bůh miluje všechny lidi, miluje i velké hříšníky – zloděje, smilníky, vrahy a násilníky, nezříká se jich. Nikde není psáno, že hříšník automaticky skončí v pekle či bude jinak potrestán. Pokud se hřích vyzná, tak Bůh odpustí a již nikdy nepřipomíná. Člověk, který celý život hřeší a těsně před smrtí vyzná všechny hříchy, tak v pekle rozhodně neskončí. Jiná situace je u sebevrahů, sebevražda je smrtelný hřích. Takže lze na 100% říct, že např. Karel Svoboda není v nebi, a už vůbec ne v tom hudebním, jak často slýchávám v televizi. Za sebevraždu (smrtelný hřích) se považuje také eutanázie.

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus – Ježíš Nazaretský je syn Josefova z Nazareta a matky Panny Marie, byl počat z Ducha svatého. Ježíš se narodil se v Betlémě, Judsku roku 6 před Kristem. Skoro celý život žil Ježíš v Nazaretě. Ježíš byl člověk, zbožný muž a prorok, uzdravoval nemocné. V křesťanství je považován za Božího syna, Mesiáše, Spasitele. Ježíš Kristus byl v pozemském životě osouzen k trestu smrti – byl zabit (ukřižován v Jeruzalémě), po třech dnech však vstal z mrtvých – byl vzkříšen a vystoupil na nebesa. Vzkříšený Ježíš se zjevil Petrovi. Od Ježíšova narození je datován současný kalendář – pokud chce někdo nějaký důkaz, tak tady ho má.

Ježíš Kristus - Ježíš Nazaretský

Desatero přikázání Božích
 1. Já jsem Hospodin Bůh tvůj, nebudeš míti jiných bohů přede mnou !
 2. Nevezmeš jméno Boží nadarmo – nebudeš zneužívat mého jména!
 3. Pomni abys den sváteční světil – budeš zachovávat den odpočinku!
 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho žil a dobře se ti vedlo na zemi !
 5. Nezabiješ !
 6. Nepokradeš !
 7. Nesesmilníš – nebudeš cizoložit!
 8. Nepromluvíš křivě proti bližnímu svému !
 9. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního!
 10. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého !
Sedm smrtelných hříchů po drobnohledem
 1. Obžerství – tento hřích lze specifikovat asi takto: člověk by se měl najíst do sytosti, avšak nepřejídat se.
 2. Lakota – lakota se mnohdy prolíná s chamtivostí, závistí, často také s krádeží. Lakomý člověk je vlastně chudák, který hamouní majetek ve svůj vlastní prospěch, a to za každou cenu, za cenu svého zničeného zdraví, smrti atp.  Takový člověk se zpravidla časem potrestá sám.
 3. Lenost – líný člověk nemá rád práci a další činnosti.
 4. Smilstvo – smilstvo je sex mimo manželství.
 5. Pýcha – „pýcha předchází pád“, takové je jedno přísloví. Toto přísloví je celé pravdivé. Podívejte se na své okolí – namyšlení lidé se nemají dobře, pokud si myslíte, že ano, tak to je pouze zdánlivé. Pyšný člověk má často poruchu osobnosti a je nešťastný sám ze sebe.
 6. Závist – závidět jinému člověku je hrozná věc, takový člověk je často velice zlý na své okolí. Je nešťastný sám ze sebe. Člověk, který chce získat určitou věc, tak ten často páchá další hříchy např. hvěv.
 7. Hvěv – jinak také naštvanost, vztek, zlost. Má se odpouštět. Bůh to také tak dělá, proto to požaduje i od člověka. Hněv na někoho je emoce, která může mít závažné důsledky, v některých případech může hněv vyvrcholit až agresí.
Satan – Ďábel

V křesťanském světě je největším zlem Satan – Ďábel. Satan je největší lhář (našeptává člověku samé lži), který hodně škodí lidem, chce jejich smrt. Je chyba, že lidi si představují Satana v podobě ohavy, jak ho známe z hororových filmů. Satan má mnoho podob, zpravidla není vůbec ošklivý, ba naopak, Satan často bývá moc krásný a tím je právě velice nebezpečný. Mnoho lidí také tvrdí, že ti hodní lidé umírají brzy, a naopak ti zlý se dožívají vysokého věku. Ano, skutečně to tak někdy bývá, to může způsobovat i Satan, který si zlé lidi záměrně udržuje. Satan je ten, který nesutále nutí – pokouší člověka k hříchu, je to on, kdo tvrdí – našeptává člověku, že koná správně, opak je však pravdou. Satan je cesta do záhudy – do pekla, cesta smrti.

Všechny církve nejsou v souladu s Bohem a Biblí

Katolická církev je velký hříšník! Proč? Neřídí se biblí a to je velký hřích. Uvedu několik příkladů:

 • Modlářství, více ve článku Uctívání a klanění se k Panně Marii se Bohu příčí, je to modloslužba!
 • Prohlášení za blahoslaveného (beatifikace). Nesmyslný akt, protože každý člověk může být blahoslavený. Více ve článku Viditelné hříchy katolické církve
 • Katolíci někdy produkují nesnášenlivost vůči určité skupině lidí, viz. např. homosexuálové. Bůh nezná nesnášenlivost. Homosexualita je špatná, je ale nepřípustné homosexuály nesnášet, vždyť i Bůh je miluje. Modleme se za ně…
 • Katolická církev často chválí sama sebe, což je zcela nepřijatelné.
 • Katolická církev a sex – její postoj ohledně sexu je těžkým hříchem, jejich nesmyslný nařízený celibát spíše škodí. V manželském svazku může muž souložit se svou ženou, mohou mít děti, to je zcela v pořádku a plně v souladu s Biblí. Vezměte si jen ty znásilněné děti katolickým kněžím, už v tomto je vidět, že celibát je špatná cesta, cesta hříchu.
 • Někdy katolická církev dává pocity viny věřícím za své hříchy – Bůh je přeci tak milostivý, odpustí a již nikdy nepřipomíná.

Vzhledem k výše uvedenému, katolickou církev nedoporučuji.

Svědkové Jehovovi (Jehovisti) je křesťanské společenství Z USA, New Yorku, které má miliony členů po celém světě. Jedná se „křesťanské společenství“, které má sektářské prvky, což potvrzují i odborníci přes sekty, obdobně jako Amway. Jehovisté mají a používají svůj vlastní překlad Bible, tento svůj překlad propagují letáky – Strážná věž, Probuďte se! Svědkové Jehovovi odmítají krevní transfúze, což je také velký nesmyl. Dále neslaví žádné křesťanské svátky včetně vánoc. Svědkové Jehovovi = sekta, nedoporučuji!

Související články: